• امروز : چهارشنبه - ۲ خرداد - ۱۴۰۳

کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی تحلیل منطقی ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(ره) در تبریز برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی تحلیل منطقی ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(ره) در تبریز برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی با عنوان «تحلیل منطقی ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(ره) با پلورالیزم معرفتی» در مدرسه علمیه طالبیه تبریز برگزار شد